Regulamin konkursu
"Walentynki dla narzeczonych"

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨:
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Walentynki dla narzeczonych” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Jednoosobowa działalność gospodarcza: MG HiM Mirosław Gumułczyński przy 34-331 Przyłęków Wspolna 45. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie.
c) „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej www.dj-wodzirej.slask.pl.
d) „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e) „Nagroda Główna” – Kraków: 1 noc dla 2 osób ze śniadaniem w Aparthotelu Pergamin o wartości jednostkowej 200 złotych brutto (słownie: dwieściezłotych złotych).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 2018-01-20 o godz. 06 : 00 i trwa do 2018-02-04 do godz. 19 : 00
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem:
 • Strony konkursowej (tj. strony internetowej organizatora)
 • Strony internetowej http://www.regulaminkonkursu.pl
 • Fanpagea na Facebooku
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 • Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na Stronie konkursowej lub stronie regulaminkonkursu.pl, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie wysłania wiadomości na adres mailowy Organizatora mgumulczynski@wp.pl o treści „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
 • Wykonać zadanie konkursowe
2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Zadanie konkursowe polega na: ocenie pracy przez organizatora
4. Nagrodę Główną̨ otrzyma Uczestnik który: zachwyci swoim zdjęciem i pomysłem na wesele .
5. W terminie 2 dni roboczych od zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu.
6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą̨ zapisywane w bazie danych Organizatora.
7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 7 nie będą̨ przyjmowane.
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród Uczestników zostanie wyłoniony Zwycięzca.
2. Do zadań Organizatora stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail) na Stronie konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, zadania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez Stronę konkursową oraz za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.:
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Data Urodzenia
 • Adres e-mail
 • adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody.
3. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: mgumulczynski@wp.pl. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
4. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.
5. Organizator przyzna Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagrody przyznanej w Konkursie, odprowadzana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
6. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
7. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.
8. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
9. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Walentynki dla narzeczonych” na następujący adres: Komorowskick 98/4 34-300 Żywiec. lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: mgumulczynski@wp.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą̨ rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię̨, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
7. Odpowiedzi będą̨ udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2018-01-20
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na:
 • Strona konkursowa (tj. strona internetowa organizatora)
 • strona internetowa http://www.regulaminkonkursu.pl
3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.